Return to site

เงื่อนไขในการใช้งาน

25 พฤษภาคม 2561

Healint (“Healint” “เรา” “ของเรา”) ผู้ประดิษฐ์ Migraine Buddy ต้องการให้คุณคุ้นเคยกับเงื่อนไขในการใช้งาน รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว และเอกสารอื่นใดที่พวกเขารวบรวมไว้อย่างชัดเจน พวกเขาได้กำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่คุณหรือผู้ใช้งานอื่นใดที่คุณได้มอบอำนาจภายใต้บัญชีของคุณ อาจเข้าถึงและใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอหรือกระทำการโดย Healint รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดให้โดยบุคคลที่สาม (“เงื่อนไขในการใช้งาน” “ข้อตกลง”) ผลิตภัณฑ์และบริการของเรารวมถึงแอปพลิเคชัน Migraine Buddy (“แอป”), เว็บไซต์ของเรา (app​.migrainebuddy.com และ www​.migrainebuddy.com ​"เว็บไซต์") และบริการอื่นใดที่เราจัดให้คุณทั้งผ่านทางแอปหรือผ่านทางการปฏิบัติงานของบริการลูกค้าของเรา ("บริการ") หรือ ผ่านทางบริการ/ผู้ให้บริการเนื้อหาของบุคคลที่สาม ("ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม")

 

กรุณาอ่านเงื่อนไขในการใช้งานนี้อย่างรอบคอบก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งาน หรือมอบอำนาจให้ผู้ใช้งานอื่นใดภายใต้บัญชีของคุณเพื่อใช้งานแอป เว็บไซต์ และบริการของเรา การลงทะเบียนเพื่อใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ ถือเป็นการแสดงว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี และเห็นชอบที่จะผูกพันกับเงื่อนไขในการใช้งานเหล่านี้ในนามของตัวคุณเองและผู้ใช้งานที่ได้รับมอบอำนาจ หากไม่เห็นชอบกับเงื่อนไขในการใช้งานเหล่านี้ คุณจะต้องไม่เข้าถึง ไมใช้งาน หรือไม่มอบอำนาจการใช้งานแอป เว็บไซต์ หรือบริการ

 

กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขในการใช้งานเป็นระยะเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงทุกระยะของเงื่อนไขฉบับนี้ที่ได้รับการแก้ไข เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้รับการอัปเดตเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

I. บทบัญญัติทั่วไป

II. บทบัญญัติเฉพาะของแอปเว็บไซต์และบริการ

III. บทบัญญัติเฉพาะของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

IV. นโยบายความเป็นส่วนตัว

I. บทบัญญัติทั่วไป

I.1. การใช้งานแอปเว็บไซต์และบริการ

Healint เป็นผู้จัดหาแอปเว็บไซต์และบริการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เป็นโรคไมเกรนให้สามารถจัดการกับเงื่อนไขของตนเองได้แอปเว็บไซต์และบริการของเราจำเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมของคุณและคุณเข้าใจแม้จะต้องใช้ความพยายามก็ตามว่าผู้ใช้งานรายบุคคลจะได้ผลลัพธ์ที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปเราไม่สามารถรับประกันว่าคุณจะจัดการเงื่อนไขของคุณได้สำเร็จหรือรับผิดชอบปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นขณะที่หรือในการเชื่อมต่อกับการใช้งานของแอปเว็บไซต์หรือบริการนอกจากนี้เรามีการใช้งานบุคคลที่ในทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

I.2. การลงทะเบียน

คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อใช้งานแอปเว็บไซต์และบริการอีกทั้งต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวคุณข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณในการเชื่อมต่อกับแอปเว็บไซต์และบริการจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราการใช้งานแอปเว็บไซต์และบริการหมายความว่าคุณให้ความยินยอมต่อทุกการกระทำของเราด้วยความเคารพต่อข้อมูลของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

คุณจะได้รับบัญชีผู้ใช้งานซึ่งจำเป็นต้องมีชื่อผู้ใช้งาน (ที่อยู่อีเมล) และรหัสผ่านคุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของคุณคุณจะต้อง: (i) เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้องคุณภาพความสมบูรณ์ความถูกต้องตามกฎหมายความน่าเชื่อถือและความถูกต้องเหมาะสมของข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้เรา; (ii) รักษาข้อมูลของรหัสผ่านและบัญชีผู้ใช้งานไว้เป็นความลับ; (iii) ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือการใช้งานแอปเว็บไซต์และบริการที่ไม่ได้รับอนุญาตและจะแจ้งให้ Healint ทราบโดยทันทีในกรณีที่เกิดการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว; และ (iv) ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นของรัฐและของรัฐบาลกลางในการใช้งานแอปเว็บไซต์และบริการ

I.3. เงื่อนไข

เงื่อนไขของข้อตกลงนี้จะเริ่มเมื่อการลงทะเบียนและการเปิดใช้งานของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว และการใช้งานแอป เว็บไซต์ และบริการโดย Healint และยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งคุณหยุดการใช้งานแอป เว็บไซต์ หรือบริการ เว้นเสียแต่ว่ามีเงื่อนไขที่ถูกกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในการลงทะเบียน สำหรับส่วนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่จำกัด ข้อตกลนี้จะทำการต่ออายุโดยอัตโนมัติสำหรับเงื่อนไขที่เท่าเทียมกัน เว้นเสียแต่ว่ามีการสิ้นสุดโดยคู่กรณีตามที่ให้การอนุญาตไว้ที่นี้

I.4. การยุติ

(I) Healint ขอสงวนสิทธ์ในการปฏิเสธการเปิดใช้งานของผู้ใช้ได้ในทุกกรณีและอาจระงับการเข้าถึงแอปเว็บไซต์และบริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวรหากคุณ (ก) ละเมิดเงื่อนไขใดๆในข้อตกลงฉบับนี้หรือ (ข) มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำใดๆที่ Healint วิฉัยตามดุลพินิจแล้วว่าอาจส่งผลกระทบในทางลบหรือต่อชื่อเสียงของ Migraine Buddy

(II) คุณอาจยุติข้อตกลงนี้ด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง Healint หรือบุคคลที่สามหรือผ่านทางกระบวนการยกเลิกที่สามารถใช้งานได้ Healint อาจยุติการเพื่อความสะดวกในการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าหกสิบ (60) วัน

(III) เมื่อยุติแล้วคุณจะไม่สามารถเข้าถึงแอปเว็บไซต์และบริการได้อีกต่อไปนอกจากนี้แล้ว Healint ยังสงวนสิทธิ์การติดตามการเยียวยาทั้งหมดที่พร้อมใช้งาน

I.5. การรับประกัน

Healint จะรับประกันการให้เนื้อหาที่ต้องชำระเงินตามเงื่อนไข §§ 10.4.8 แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ของสิงคโปร์

I.6. ทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากใบอนุญาตและสิทธิการใช้งานที่จำกัดอย่างเห็นได้ชัดที่ให้อนุญาตคุณภายใต้ข้อตกลงนี้แล้วยังมีหัวข้อและสิทธิทั้งหมดในแอปเว็บไซต์และบริการรวมถึงสิทธิบัตรสิทธิในการเป็นเจ้าของสิทธิบัตร (การลงทะเบียนการต่ออายุและใบสมัครที่รอดำเนินการ) ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าฮาร์ดแวร์ของ Healint หรือของบุคคลที่สามเทคโนโลยีอื่นอนุพันธ์ใดๆของค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่กล่าวข้างต้นของ Healint และ/หรือของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

I.7. ความลับ

เราจะใช้งานและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่พร้อมใช้งานที่ III. นโยบายความเป็นส่วนตัวคุณเห็นชอบที่จะไม่แสดงหรือเปิดเผยข้อมูลความลับของ Healint ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ไม่เป็นสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์เอกสารของบริษัทหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับราคาการลดราคาข้อตกลงฉบับบนี้ข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์และข้อมูลการแข่งขันและเป็นกรรมสิทธิ์ (อาทิข้อมูลทางธุรกิจทางเทคนิคหรือทางการเงิน) หรือข้อมูลของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เป็นความลับโดยปราศจากการตกลงจาก Healint เป็นลายลักษณ์อักษร

I.8. ข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ

ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่เหมาะสมซึ่งถูกกำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา การสื่อสารหรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งมายังเราผ่านทางแอป เว็บไซต์ และบริการ เช่น คำถาม ความคิดเห็น คำแนะนำ หรือสิ่งอื่นใดที่คล้ายคลึงกับที่กล่าวถึง ถือว่าและจะถือว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นความลับ เราจะไม่มีภาระผูกพันใด ๆ กับข้อมูลดังกล่าว เรามีอิสระที่จะใช้งานแนวคิด ความคิดรวบยอด ความรู้ความชำนาญ หรือเทคนิคต่าง ๆ ที่บรรจุอยู่ในการสื่อสารดังกล่าว เพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์ได้ก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียง การพัฒนา การผลิด และผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

I.9. เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าแอป Migraine Buddy เว็บไซต์และเครื่องหมายการให้บริการรวมถึงกราฟฟิกและโลโก้ที่ใช้งานในการเชื่อมต่อกับแอปเว็บไซต์และบริการถือเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้ครอบครองโดยเฉพาะคุณไม่มีสิทธิหรือไม่ได้รับใบอนุญาตใดๆเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าดังที่กล่าวข้างต้นรวมถึงไม่รับอนุญาตให้ใช้งานเครื่องหมายการค้าดังกล่าวคุณรับทราบและเห็นชอบว่าทั้งหมดของข้อความกราฟฟิกรูปภาพเครื่องหมายการค้าโลโก้อินเตอร์เฟซที่มองเห็นได้ชิ้นงานศิลปะรหัสคอมพิวเตอร์และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่อยู่บนแอปเว็บไซต์และบริการทั้งหมดนี้มี Healint เป็นผู้ครอบครองผู้ให้บริการการบริการหรือบุคคลที่สามและผู้ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายการค้าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรและกฎหมายเครื่องหมายการค้ารวมถึงสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่หลากหลายอื่นใดและกฎหมายที่เกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมการผลิตซ้ำตีพิมพ์แจกจ่ายหรือแสดงผลในที่สาธารณะของเนื้อหาที่ให้ผ่านทางแอปเว็บไซต์และบริการในทั้งหมดของเนื้อหาหรือส่วนหนึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาดเว้นเสียแต่ว่ามีการให้อย่างชัดเจนในข้อตกลงฉบับนี้จะต้องไม่มีเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งของแอปเว็บไซต์และบริการได้รับการทำสำเนาผลิตซ้ำตีพิมพ์ซ้ำอัปโหลดโพสต์แสดงในรูปแบบสาธารณะถอดรหัสแปลแจกจ่ายหรือส่งต่อในวิธีการใดๆ (รวมถึง “การทำจำลอง”) ไปยังคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์บริการหรือไปยังสื่ออื่นใดเพื่อการตีพิมพ์หรือการแจกจ่ายหรือเพื่อการโฆษณากิจการโดยปราศจากการให้ความยิมยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Healint หรือจากผู้ครอบครองอย่างถูกต้อง

I.10. การปฏิเสธและการจำกัดความรับผิด

 

แอป เว็บไซต์ และบริการที่จัดให้บนพื้นฐาน “อย่างที่เป็น” รวมถึงการใช้งาน แอป เว็บไซต์ และบริการ คือความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ความรับผิดของ Healint จำกัดเฉพาะกรณีเจตนาหรือความประมาทเลินเล่อขั้นร้ายแรง Healint จะไม่รับผิดต่อความประมาทเลินเล่อปกติ การจำกัดความรับผิดจะไม่ถูกใช้งานในกรณีของความเสียหายทางกายภาพหรือความเสียหายของสุขภาพที่ Healint คือผู้รับผิดชอบ เมื่อมีการจำกัดความรับผิดของ Healint ตัวแทนของเราก็จะได้รับการจำกัดความรับผิดเช่นกัน บริษัท เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้รับเหมา หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการรับผิดอย่างชัดเจนหรือเป็นนัยยะ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียง การรับประกันของชื่อ ความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์จำเพาะ ความถูกต้อง การรวบรวม หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหา เนื้อหาของบุคคลที่สาม หรือจากแอป เว็บไซต์ หรือบริการ ว่า จะปราศจากข้อบกพร่องและมีความต่อเนื่อง ไม่มีคำแนะนำด้วยวาจาหรือข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรใด ๆ ที่ให้โดย บริษัท พนักงาน ผู้บริหาร ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้รับเหมา หรือผู้ให้บริการการบริการบุคคลที่สาม ว่าจะได้รับการรับประกัน

 

เว้นแต่ว่าจะต้องห้ามโดยกฎหมายหรือนโยบายสาธารณะ ไม่มีกิจกรรมใดที่บริษัท เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้รับเหมา หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม จะรับผิดต่อ (1) จำนวนเงินที่สูงกว่าค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้วระหว่างช่วงเวลาที่บังคับใช้ หรือ (2) ความเสียหายโดยทางอ้อม โดยอุบัติเหตุ พิเศษ หรือที่มีผลตามมา ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการใช้งานหรือความไม่สามารถในการใช้งานของคุณต่อแอป เว็บไซต์ และบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียง ความเชื่อมั่นด้วยตัวคุณเองในข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในแอป เว็บไซต์ และบริการ โดยไม่คำนึงถึงว่าเป็นการกระทำแบบใด

 

I.11. ลิงก์

 

Healint จะรับผิดเฉพาะต่อเนื้อหาของตนเอง เมื่อ Healint ได้ให้การเข้าถึงไปยังบริการออนไลน์/เว็บร้านค้าออนไลน์ของบุคคลที่สามผ่านทางลิงก์ Healint จะไม่รับผิดต่อเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าว Healint จะไม่ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาจากบุคคลอื่นดังเช่นเนื้อหาของตนเอง หากผู้ใช้งานพบว่าบางเนื้อหาละเมิดสิทธิของตน กรุณาส่งรายงานไปยัง support@healint.com

I.12. เนื้อหาที่อัปโหลด

เมื่อ Healint ให้ผู้ใช้งานสามารถเผยแพร่เนื้อหาของตนได้ ตัวอย่างเช่น การอัปโหลดภายในฟอรัม จะมีการใช้งานข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้: เนื้อหาที่ผู้ใช้งานอัปโหลด (ความคิดเห็น วิดีโอ รูปภาพ) จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทุกคน Healint ไม่สามารถควบคุมเนื้อหาเหล่านั้นได้โดยตรง ซึ่งหมายความว่า Healint ไม่สามารถควบคุมเนื้อหาได้โดยตรง เนื่องด้วย Healint ไม่สามารถยอมรับความรับผิดชอบต่อเนื้อหา ความถูกต้อง และรูปแบบของเนื้อหาดังกล่าว ผู้ใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาของตนเอง

ในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ใช้งานอัปโหลด ผู้ใช้งานจะต้องอนุญาตให้ Healint เป็นผู้ถ่ายโอนได้โดยไม่มีการผูกขาด ให้สิทธิการใช้งานและการใช้ประโยชน์โดยไม่จำกัด (อาทิ สำหรับการอ้างอิงและวัตถุประสงค์ในการอ้างอิง) ในช่วงระยะของเวลา สถานการณ์ และสถานที่ Healint ไม่จำเป็นต้องทำให้เนื้อหาพร้อมใช้งานได้ Healint อาจปฏิเสธ โอนย้าย ทำให้เนื้อหาสั้นลง หรือลบเนื้อหาของผู้ใช้งานได้ทุกเมื่อ

ผู้ใช้งานรับรองกับ Healint ว่า จะไม่อัปโหลดเนื้อหาของบุคคลที่เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือเนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมายหรือต่อสิทธิของบุคคลที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่มีเหยียดชาติพันธุ์ ลามกอนาจาร หมิ่น ดูแคลน และละเมิดศีลธรรม นอกจากนี้ผู้ใช้งานจะรับประกันว่า เนื้อหาที่อัปโหลดจะไม่ขัดต่อ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินทางปัญญา) สิทธิของบุคคลที่สาม และไม่แม้แต่ว่าผู้ใช้งานได้รับสิทธิชั่วคราวในการผลิตซ้ำ แจกจ่าย หรือทำให้พร้อมใช้งาน

ผู้ใช้งานรับประกันที่จะคุ้มครองเพื่อทำให้ Healint และตัวแทนของเราไม่เกิดอันตรายใด ๆ ในการเรียกร้องสิทธิ์ที่อยู่บนพื้นฐานของเนื้อหาที่ถูกกฎหมายและได้ให้โดยความพึงพอใจอย่างเต็มที่ต่อความเสียหายที่จะเกิดตามมา ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็นและการป้องกันทางกฎหมายที่เหมาะสม ในกรณีที่บุคคลที่สามยืนยันว่าสิทธิของตนถูกละเมิด Healint จะมีสิทธิ์เพื่อส่งต่อข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้งานที่ได้ถูกเก็บรักษาไว้

I.13. ความคุ้มครอง

คุณเห็นชอบที่จะปกป้องคุ้มครองและทำให้ Healint ตลอดจนเจ้าหน้าที่กรรมการบุคคลที่สามพนักงานผู้รับเหมาตัวแทนผู้ถือใบอนุญาตและผู้ขายสินค้าไม่เกิดอันตรายใดๆจากการเรียกร้องสิทธิ์การกระทำหรือความประสงค์ความรับผิดใดๆรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เหมาะสมซึ่งเป็นผลพวงจากการคุณใช้งานแอปเว็บไซต์และบริการและบริการจากบุคคลที่สาม

I.14. เบ็ดเตล็ด

ผู้ใช้งานทุกรายเห็นชอบ (1) ว่าเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือใช้งานแอปเว็บไซต์และบริการรวมถึงข้อพิพาททั้งหมดจะได้รับการควบคุมโดยกฎหมายของสิงคโปร์โดยไม่คำนึงว่ามีความขัดแย้งต่อบทบัญญัติของกฎหมาย (2) กับเขตอำนาจศาลส่วนบุคคล (3) การละเว้นการคัดค้านใดๆต่อเขตอำนาจศาลหรือสถานที่ดังกล่าวและสิทธิในการพิจารณาโดยคณะลูกขุนในกระบวนการพิจารณาคดีใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทการวิวาทหรือข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขหรือผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ

ความล้มเหลวของ Healint เพื่อยืนยันหรือบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับเงื่อนไขในการใช้งานที่เข้มงวดฉบับนี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นผู้ละเว้นโดย Healint ของบทบัญญัติหรือสิทธิใดๆที่บังคับใช้เงื่อนไขในการใช้งานเหล่านี้หรือไม่แม้แต่จะดำเนินการใดๆระหว่าง Healint และคุณหรือบุคคลอื่นใดเพื่อถือว่าเป็นการแก้ไขบทบัญญัติใดๆของเงื่อนไขในการใช้งานฉบับนี้บทบัญญัติของเงื่อนไขในการใช้งานเหล่านี้สามารถแยกออกได้การยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วนในบทบัญญัติของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องหรือความสามารถในการบังคับใช้บทบัญญัติอื่นใดหากมีการใช้งานบทบัญญัติใดๆของเงื่อนไขในการใช้งานเหล่านี้โดยศาลหรือบนบัลลังก์การพิพากษาอื่นๆของเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้งานได้บทบัญญัติดังกล่าวจะได้รับข้อจำกัดหรือถูกจำกัดให้อยู่ในขอบเขตจำเป็นที่ต่ำที่สุดและจะได้รับการแทนที่ด้วยบทบัญญัติที่ใช้ถูกต้องซึ่งเป็นเจตนารมณ์ที่เป็นรูปธรรมที่ดีที่สุดของเงื่อนไขการในการใช้งานเหล่านี้ดังนั้นเงื่อนไขในการใช้งานเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบแอปเว็บไซต์และบริการไม่พร้อมใช้งานกับทุกบุคคลหรือทุกสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทั้งหมดข้อเสนอของผลิตภัณฑ์หรือบริการจะเป็นโมฆะเมื่อมีการต้องห้าม

เมื่อใดก็ตามที่มีการอ้างถึงบุคคลตามธรรมชาติที่เป็นเพศชายในเงื่อนไขในการใช้งานเหล่านี้การอ้างถึงดังกล่าวจะเป็นการหมายรวมถึงทั้งชายและหญิงอย่างเท่าเทียมกันเมื่อมีการอ้างถึงบุคคลใดเป็นรายบุคคลให้มีการใช้รูปแบบการแบ่งเพศได้ตามจริง

I.15. ภาษา

คู่สัญญารับทราบว่าพวกเขาเห็นชอบว่าข้อตกลงฉบับนี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ

II. บทบัญญัติพิเศษของ แอป เว็บไซต์ และบริการ

การให้อนุญาต

ในช่วงระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้ Healint อนุญาตให้คุณมีสิทธิแบบไม่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลและถ่ายโอนไม่ได้ เป็นสิทธิที่ไม่อนุญาตให้ส่งช่วงต่อ สามารถเพิกถอนได้และเป็นสิทธิที่จำกัด เพื่อให้คุณเข้าถึงและใช้งานแอป เว็บไซต์ และบริการ และเอกสารใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อให้พร้อมใช้งานสำหรับคุณโดย Healint ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวของการใช้งานส่วนบุคคลกับ แอป เว็บไซต์ และบริการที่เป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ แอป เว็บไซต์ และบริการต่าง ๆ ได้รับการเปิดใช้งานโดยเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาบางอย่างที่แจกจ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณเห็นชอบว่าคุณจะไม่ทำการวิศวกรรมย้อนกลับ แบ่ง แยก แปล หรือแม้แต่พยายามที่จะรับการเข้าถึงรหัสแหล่งที่มาในทุกมิติของแอป เว็บไซต์ และบริการ คุณจะไม่คัดลอก ไม่ผลิตซ้ำ  ไม่แก้ไข ไม่สร้างผลงานลอกเลียนแบบ หรือไม่แม้แต่ดัดแปลงแอป เว็บไซต์ หรือบริการ คุณจะไม่ให้มีการเช่าซื้อ ให้ยืม ให้ใบอนุญาตช่วง แจกจ่าย หรือไม่แม้แต่จัดหาการเข้าถึงอย่างอื่นเพื่อหรือด้วยมิติใด ๆ ของแอป เว็บไซต์ และบริการ เว้นเสียแต่ว่าเป็นผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต  สิ่งนอกเหนืออย่างอื่นที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ ไม่มีใบอนุญาตหรือสิทธิอื่นใดในหรือไปยังแอป เว็บไซต์ และบริการ จะได้รับอนุญาตให้คุณและใบอนุญาตกับสิทธิดังกล่าวที่ได้รับการสงวนสิทธิ์อย่างชัดเจนแล้วในที่นี้

III. บทบัญญัติพิเศษของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

III.1. การใช้งานบริการ/เนื้อหาโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

 

คุณรับทราบและเห็นชอบว่าระหว่างระยะเวลาของหรือในความสัมพันธ์ของการใช้งานบริการ ในบางโอกาสคุณอาจจะได้รับบริการจากผู้ให้บริการเนื้อหาหรือบริการจากบุคคลที่สามหนึ่งรายหรือมากกว่านั้น (“ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม”) การใช้บริการบุคคลที่สามจำเป็นต้องได้รับการตกลงจากคุณสำหรับข้อตกลงและเงื่อนไขบางอย่าง ซึ่งจัดให้โดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เหมาะสม  ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะพร้อมใช้งานกับคุณเมื่อ และถ้า คุณใช้งานผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

 

คุณรับทราบและเห็นชอบว่าเราอาจมีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในบริการ/เนื้อหาจากบุคคลที่สาม เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดหาและ/หรือการเพิ่มประสิทธิภาพบริการ คุณให้ความยินยอมในที่นี้และมอบอำนาจให้เราไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามตามที่เราพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นเพื่อจัดหาบริการให้คุณ คุณจะเพลิดเพลินไปกับการใช้งานบริการ/เนื้อหาที่จัดให้โดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามหากคุณเห็นชอบกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้

 

 

III.2. ความคุ้มครอง

 

คุณรับทราบว่าผู้ให้บริการบุคคลที่สามเป็นผู้รับเหมาอิสระตามที่ได้รับการกำหนด และเราจะไม่จัดหาหรือทำการควบคุมหรือดูแลประสิทธิภาพของผู้ให้บริการบุคคลที่สามในการที่พวกเขาได้ให้บริการ/เนื้อหาจากบุคคลที่สามแก่คุณ นอกจากนี้คุณยังรับทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อกิจกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริการบุคคลที่สาม แม้แต่การเข้าสู่ระบบผ่านหรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา

 

ในกรณีที่ประสิทธิภาพบริการของบุคคลที่สามจำเป็นต้องมีการเปิดเผยไปยังและ/หรือเข้าถึงเนื้อหาของคุณ คุณเห็นชอบว่าจะไม่ให้เราเป็นผู้รับผิดชอบต่อการละเมิดใด ๆ บนส่วนของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียง การจำกัดความสูญเสียและ/หรือความเสียหายที่ได้รับโดยเกิดจากการที่คุณเปิดเผยและ/หรือเข้าถึงเนื้อหาของคุณโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

 

คุณรับทราบและยอมรับอีกด้วยว่าผู้ให้บริการบุคคลที่สามอาจะเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร สำหรับบริการของบุคคลที่สามใด ๆ ที่คุณได้ใช้งานโดยไม่มีการแจ้งเตือนให้คุณทราบ  เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อแจ้งเตือนคุณภายในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมหากและเมื่อเรารับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับ และ/หรือการหยุดให้บริการดังกล่าวของบริการของบุคคลที่สาม

IV. นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงการที่เราปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งเราเก็บรวบรวมผ่านทางแอป เว็บไซต์ หรือบริการ โดยการดาวน์โหลด การเข้าถึง หรือการใช้งานแอป เว็บไซต์หรือบริการ หรือการให้ข้อมูลแก่เราเกี่ยวกับแอป เว็บไซต์ หรือบริการ ถือเป็นการแสดงว่าคุณได้เห็นชอบกับข้อตกลงและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ Healint คือผู้ควบคุมข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางแอป หากมีคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือประสงค์ที่จะให้มีการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ กรุณาติดต่อ นิโคลัส แพริส ที่หมายเลข +65 8289 1365

IV.1. การปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการอัปเดตหรือปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยปราศจากการแจ้งล่วงหน้าการที่คุณยังคงใช้งานบริการต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้นั่นหมายถึงว่าคุณได้ให้ความตกลงกับการแก้ไขเงื่อนไขดังกล่าวของนโยบายความเป็นส่วนตัว

IV.2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทใด

เราเก็บรวบรวมข้อมูลสองประเภทหลัก: ข้อมูลที่ถูกจำกัด และ สถิติที่ใช้ร่วมกัน ผู้ที่ลงทะเบียนกับ Migraine Buddy จะสามารถเข้าดูสถิติที่ใช้ร่วมกันได้ เรารายงานสถิติที่ใช้ร่วมกันเป็นแบบสาธารณะในการรวมกันตามกระบวนการที่เป็นนิรนาม ซึ่งทำให้สถิติเหล่านั้นจะไม่สามารถระบุตัวตนได้ไม่ว่าจากทั้งภายในและภายนอกชุมชนของ Migraine Buddy สถิติที่ใช้งานร่วมกันอาจสื่อสารจำนวนของผู้ป่วยบนการรักษาเฉพาะทาง หรือจำนวนของผู้ป่วยที่ประสบกับอาการเฉพาะ จะไม่มีการแบ่งปันข้อมูลที่ถูกจำกัดโดยอัตโนมัติไปยังหรือแสดงผลหน้าจอไปยังผู้ใช้งานรายอื่นหรือบุคคลที่สาม ข้อมูลที่ถูกจำกัดจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน และ Healint เท่านั้น และจะไม่แบ่งปันไปยังบุคคลภายนอกชุมชนของ Migraine Buddy

สถิติที่ใช้ร่วมกันประกอบด้วยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเมื่อ:

 • เมื่อคุณเพิ่มข้อมูลชีวประวัติ

คุณสามารถกำหนดประสบการณ์ Migraine Buddy ของคุณเองได้โดยการบันทึกข้อมูลชีวประวัติอย่างเช่นเพศอายุ (ที่หักวันเกิดออกแล้ว) สถานที่ตั้ง (เมืองรัฐและประเทศ)

 • คุณบันทึกกิจกรรมในสมุดบันทึกประจำวันของคุณ

การใช้งาน Migraine Buddy อย่างเต็มรูปแบบคุณจำเป็นต้องบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไมเกรนของคุณอย่างเช่นความรุนแรงของการปวดตำแหน่งที่ปวดอาการสิ่งกระตุ้นยาที่ใช้การบรรเทาและการมีรอบเดือนเป็นต้น

 • คุณแบ่งปันประสบการณ์ของคุณ

Migraine Buddy เป็นเหมือนชุมชนออนไลน์ส่วนใหญ่ที่มีฟอรัมสาธารณะซึ่งผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลใดๆที่ได้แบ่งปันผ่านทางช่องใส่ข้อความอิสระ (อาทิฟอรัมการประเมินผลการรักษาการสำรวจการอธิบายประกอบวารสารฟีดการป้อนเข้ารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์) หรือรูปภาพต่างๆอาจจะถูกเชื่อมต่อไปยังสถิติที่ใช้ร่วมกันของผู้ใช้งาน (ซึ่งเก็บรวบรวมและเป็นนิรนามอย่างเต็มรูปแบบและอาจแบ่งปันกับหรือแสดงผลหน้าจอกับบุคคลอื่น) หมายเหตุส่วนบุคคลซึ่งคุณสามารถบันทึกได้ใน Migraine Buddy เป็นข้อมูลที่ถูกจำกัด

ข้อมูลที่ถูกจำกัดคือข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเมื่อ:

 • คุณสร้างบัญชี Migraine Buddy

คุณต้องสร้างบัญชี Migraine Buddy เสียก่อนหากคุณประสงค์ที่จะเข้าถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอุปกรณ์ของคุณและขณะที่สร้างบัญชี Migraine Buddy เราจะถามข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างอาทิเช่นที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่อยู่อีเมลของคุณจะถูกใช้งานเพื่อการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ

นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างบัญชี Migraine Buddy ด้วยการใช้งานข้อมูลประจำตัวอย่างอื่นเช่นบัญชีเฟซบุ๊กหรือกูเกิลเราจะขออนุญาตเพื่อเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานจากบัญชีนั้นเช่นชื่อของคุณคุณสามารถหยุดการแบ่งปันข้อมูลนั้นได้ทุกเมื่อโดยการลบการเข้าถึง Migraine Buddy ออกไปจากบัญชีนั้น

 • คุณเพิ่มข้อมูลลงบนโพรไฟล์ของคุณ

คุณสามารถปรับแต่งประสบการณ์การใช้งาน Migraine Buddy ด้วยการเพิ่มข้อมูลประเภทอื่นลงบนบัญชีของคุณเช่นชื่อจริงชื่อเล่นวันเกิดหรือหมายเหตุส่วนบุคคล

เฉพาะเพศและวันเกิดที่ถูกหักวันเกิดออกแล้วอาจจะรวมอยู่ในสถิติที่ใช้งานร่วมกัน

 • คุณซิงค์อุปกรณ์

เมื่อคุณซิงค์อุปกรณ์ผ่าน Migraine Buddy ข้อมูลที่ได้รับการบันทึกบนอุปกรณ์เกี่ยวกับกิจกรรมของคุณจะถูกโอนย้ายจากอุปกรณ์ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเราข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บและใช้งานเพื่อจัดการให้บริการและจะเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณโดยทุกครั้งที่การซิงค์เกิดขี้นเราจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการส่งสัญญาณตัวอย่างของข้อมูลที่ได้รับการบันทึกเช่นวันที่และเวลาที่ซิงค์ระดับแบตเตอรีของอุปกรณ์และที่อยู่ไอพีขณะที่กำลังซิงค์

 • คุณติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือ

เมื่อใดก็ตามที่คุณติดต่อ Migraine Buddy เพื่อขอความช่วยเหลือเราจะเก็บรวบรวมที่อยู่อีเมลของคุณพร้อมด้วยข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณให้เราไว้ในคำขอของคุณดังนั้นเราจะสามารถให้ความช่วยและพัฒนาบริการได้หากคุณติดต่อเราเมื่อคุณได้เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณแล้วจะมีการกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มในเว็บไซต์ให้อัตโนมัติเบื้องต้นทำให้คุณไม่ได้ต้องพิมพ์ด้วยตนเองคุณยังสามารถติดต่อ Migraine Buddy บนฟอรัมสาธารณะเช่นทวิตเตอร์หรือเฟซบุ๊กอย่างไรก็ดีเราไม่สามารถเก็บรักษาความเป็นส่วนตัวของการสื่อสารกับเราได้หากคุณติดต่อเราผ่านทางช่องทางเหล่านั้น

 • คุณเชิญบัดดี้

คุณสามารถเชิญบัดดี้ผู้ซึ่งเป็นผู้ใช้งานของ Migraine Buddy แล้วหรือเชิญเพื่อนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมก็ได้โดยคุณสามารถเชิญบัดดี้ได้หลายวิธีด้วยกันอาทิเช่นให้ที่อยู่อีเมลของพวกเขาหรือการเข้าถึงบัญชีเครือข่ายโซเชียลหรือติดต่อจากรายชื่อบนโทรศัพท์เมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลการติดต่อบัดดี้กับเราเพื่อให้เพิ่มพวกเขาเป็นเพื่อนเราจะใช้มันเฉพาะวัตถุประสงค์นี้เท่านั้นเราจะไม่จัดเก็บรายชื่อผู้ติดต่อในโทรศัพท์ของคุณและมันจะถูกลบออกทันทีหลังจากใช้งานตามวัตถุประสงค์แล้ว

 • คุณเปิดใช้งานคุณลักษณะพิเศษตำแหน่งที่ตั้ง

บริการนี้รวมถึงคุณลักษณะพิเศษที่จำเป็นต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่เฉพาะเช่นสัญญาณ GPS เพื่อการตรวจจับค่าของสภาพอากาศ (ความชื้นความดันอุณหภูมิ) ซึ่งอาจเป็นสิ่งกระตุ้นอาการไมเกรนของคุณได้เราจัดเก็บข้อมูลประเภทนี้เฉพาะเมื่อคุณเปิดใช้งานคุณลักษณะพิเศษตำแหน่งที่ตั้งเราจะหยุดจัดเก็บข้อมูลประเภทนี้เมื่อคุณปิดใช้งานคุณลักษณะพิเศษนี้เราเก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้ในบัญชี Migraine Buddy ของคุณ

 • คุณบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลใน Migraine Buddy
  • เมื่อคุณบันทึกหมายเหตุเฉพาะหรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่เกี่ยวกับการเข้าสู่โรคไมเกรนของคุณหมายถึงว่าคุณกำลังบันทึกข้อมูลที่ถูกจำกัด

IV.3. วิธีที่เราใช้งานข้อมูลที่ถูกจำกัด

เราอาจใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อ และ ที่อยู่อีเมล เพื่อการ:

 • ตอบคำถาม ข้อคิดเห็น และโพสต์บนแพลตฟอร์มที่หลากหลาย เช่น สื่อโซเชียล หรือส่งจดหมายข่าวเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการในปัจจุบันและที่กำลังจะตามมา
 • ส่งข่าวสารและงานวิจัยเบื้องต้นที่มีข้อมูลของไมเกรนให้คุณ ซึ่งเราเชื่อว่าอาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ
 • อนุญาตให้เราส่งข้อความหรือคำเชิญไปยังเพื่อนผ่านทางแอปพลิเคชัน

ตามที่เราเห็นว่าเหมาะสม: (ก) ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ (b) เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทางกฎหมาย; (ค) เพื่อตอบสนองคำร้องขอจากสาธารณชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึง สาธารณชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจากนอกประเทศที่มีคุณถิ่นพำนัก

IV.4. วิธีที่เราใช้งานสถิติที่ใช้ร่วมกัน

การใช้งาน การเข้าถึง หรือป้อนข้อมูลลงในแอป เว็บไซต์ และบริการ หมายถึงคุณเห็นชอบว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้กรอกลงไปหรือจะกรอกในอนาคตลงในแอป เว็บไซต์ และบริการ รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่อาจกรอกลงไปในคุณลักษณะพิเศษหรือบริการที่เกี่ยวข้องของแอป ซึ่งไม่ได้เป็นปัจจุบันในขณะนั้นภายในแอป แต่อาจถูกนำเสนอได้ทุกเมื่อในอนาคต หมายถึงว่าคุณได้ให้ความยินยอมให้มีการรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ รวมถึงการเปิดเผยแบบนิรนามของผลลัพธ์ทางสถิติไปยังบุคคลที่สาม

การรวมรวมสถิติจากผู้ใช้งานแบบนิรนามทำให้เราสามารถปรับปรุงบริการผ่านทางการให้ข้อมูลแบบเชิงลึก ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ใช้งานและแพทย์เข้าใจถึงสาเหตุของไมเกรนเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นว่าประชากรได้ตอบสนองวิธีการรักษาและการให้ยาอย่างไร วัตถุประสงค์หลักของการเก็บรวบรวมข้อมูลคือเพื่อช่วยเหลือและเพื่องานวิจัยไมเกรนในอนาคต รวมถึงเพื่อปรับปรุงและเพิ่มจำนวนบริการของเรา และแทนที่จะมีเพียงวัตถุประสงค์เหล่านี้ การรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ และเปิดเผยแบบนิรนามดังที่กล่าวข้างต้นอาจดำเนินการด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ:

1) การพัฒนารายงาน การวิเคราะห์ แผนภูมิ ตาราง ข้อมูลกราฟฟิกที่รวบรวมแบบนิรนามเพื่อ:

 • พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือค้นหาที่กระจายคำถามไปยังกลุ่มค้นหาเพื่อหาคำตอบ (มีจำนวนผู้ใช้งานบันทึกคำเฉพาะเท่าใด)
 • ทำงานร่วมกับนักวิจัยจากภายนอกเพื่อปรับปรุงอัลกอริทึม และพัฒนาอัลกอริทึมเฉพาะบุคคลแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ อาทิเช่น "การคาดคะเนไมเกรน" "การตรวจจับกิจกรรม" และ "การเรียนรู้สิ่งกระตุ้น" โดยปราศจากข้อจำกัด
 • เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มประชาการที่เป็นไมเกรนเพื่อความเข้าใจของเรา รวมถึงเพื่อการสื่อสารและการรับรู้ถึงโรคไมเกรน
 • มีส่วนร่วมในงานวิจัยทางวิชาการการเผยแพร่ที่เกิดขึ้นซึ่งสนับสนุนโดย Healint หรือบุคคลที่สาม (เปรียบเทียบกับ การเปิดเผยสถิติที่เป็นนิรนามอย่างเต็มรูปแบบไปยังบุคคลที่สาม)

คุณยังคงสามารถออกจากบริการได้ทุกเมื่อโดยเข้าไปที่ "โพรไฟล์ของฉัน" แล้วปรับปุ่ม “เข้ารับบริการวิจัย”

2) การปรับปรุงอัลกอริทึมของ Healint เพื่อ:

 • ปรับปรุงการเรียนรู้เนื้อหาและบริการที่มีในเครือ
 • สร้างกลุ่มหรือรูปแบบที่เลือกเอง

คุณยังคงสามารถออกจากบริการได้ทุกเมื่อโดยเข้าไปที่ "โพรไฟล์ของฉัน" แล้วปรับปุ่ม “เข้ารับบริการวิจัย”

3) การเพิ่มปริมาณวิธีบริการของ Healint ที่ได้รับการใช้งาน

4) การพัฒนาที่ตามมาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการและคุณลักษณะพิเศษใหม่ซึ่งอาจถูกใช้งานเพื่อปรับปรุงแอปหรืออาจจำหน่ายให้กับคุณหรือบุคคลที่สาม

Healint อาจขอให้ผู้ใช้งานกรอกแบบสำรวจสั้น ๆ เป็นระยะ ซึ่งแบบสำรวจนั้นเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขา (รวมถึงคำถามเกี่ยวกับแอป เว็บไซต์ และบริการ) คำตอบในแบบสำรวจะถูกนำไปวิเคราะห์ เชื่อมร่วมกับสถิติที่ใช้ร่วมกันของผู้ใช้งาน และจะแบ่งปันไปยังบุคคลที่สาม ไม่จำเป็นว่าผู้ใช้งานต้องมีส่วนร่วมในแบบสำรวจ และการปฏิเสธการทำแบบสำรวจจะไม่ส่งผลกระทบไปยังประสบการณ์ของผู้ใช้งานบนแอป เว็บไซต์ หรือบริการ

บางพื้นที่ภายในแอป (เช่น หมวดบัดดี้) เว็บไซต์ หรือบริการของเรา ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่สาม บุคคลที่สามเหล่านี้อาจมีข้อกำหนดการรายงานเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการควบคุมซึ่งใช้งานโดยผู้ใช้งานจากชุมชนของเรา และ Healint จะช่วยบุคคลที่สามทำการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เหล่านั้นไปยังหน่วยงานกำกับดูแล

ข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนที่คุณกรอกลงในแอปอาจถูกปฏิบัติให้เป็นแบบนิรนาม และข้อมูลทางสถิติใด ๆ ที่ได้ให้ไปยังบุคคลที่สามในรูปแบบนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียง รายงานที่ได้รับการรวบรวม จะไม่ถูกรวมกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิดของบุคคลที่ได้ดาวน์โหลด เข้าถึง และใช้งานบริการในการเชื่อมต่อไปยังแอป ("ผู้ใช้งาน")

IV.5. การเปิดเผยสถิติและข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม

สถิติและ/หรือข้อมูลของคุณอาจถูกเปิดเผยไปยังบุคคลที่สามในสถานการณ์ดังต่อไปนี้:

1) ในขณะที่เราพัฒนาธุรกิจของเราเราอาจขายหรือซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์ในกิจกรรมของการขายควบรวมปรับโครงสร้างแก้ปัญหาหรือกิจกรรมที่คล้ายคลึงที่เกี่ยวข้องกับทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจหรือสินทรัพย์ของเราดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่ถูกถ่ายโอน

2) เราอาจเปิดข้อมูลของคุณหากมีความจำเป็นด้านกฎหมายหรือเชื่อว่าจะเป็นไปในทางที่ดีซึ่งการกระทำดังกล่าวจำเป็นต้อง (i) สอดคล้องกับข้อบังคับทางกฎหมาย (ii) ปกป้องและป้องกันสิทธิหรือทรัพย์สินของเรา (iii) ลงมือกระทำการในสถานการณ์คับขันเพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้งานของบริการหรือของสาธารณชน

3) ทำให้สถิติที่มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสถิติแบบนิรนามอย่างเต็มรูปแบบและยังสามารถรวมถึงรายงานการวิเคราะห์แผนภูมิตารางข้อมูลกราฟฟิกที่เป็นนิรนามและได้รับการรวบรวมเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการรับรู้โรคไมเกรน (เพิ่มเติมในวิธีที่เราใช้งานข้อมูลของคุณ, 1)

เราเก็บรักษาข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่คุณยังใช้งานบัญชี Migraine Buddy เมื่อบัญชีนั้นถูกลบแล้วข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบออกภายใน 30 วันตามปฏิทิน

IV.6. วิธีการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับ Healint สามารถปรับเปลี่ยนได้จากบัญชี Migraine Buddy ของคุณ (ตัวอย่างเช่น ปรับเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของผู้ใช้งานจากโพรไฟล์ Migraine Buddy ของคุณ) หากคุณลบข้อมูลออกจากบัญชีของคุณ มันจะไม่ปรากฏให้คุณเห็นอีกต่อไป การทำสำรองข้อมูลนั้นจะยังคงเกี่ยวข้องกับบัญชี Migraine Buddy ของคุณ และจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา

IV.7. วิธีการปิดการใช้งานบัญชี Migraine Buddy ของคุณ

คุณสามารถปิดการใช้งานบัญชี Migraine Buddy ของคุณโดยติดต่อไปที่ support@healint.com จากที่อยู่อีเมลของผู้ใช้งาน เมื่อคุณทำเช่นนั้นแล้ว ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนจะถูกลบออกจากบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียง ที่อยู่อีเมล ชื่อ รายชื่อบัดดี้ และลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เช่น เฟซบุ๊ก สำเนาสำรองของข้อมูลนี้จะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราตามตารางเวลาที่ตั้งไว้อัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่ามันจะยังคงอยู่ในที่จัดเก็บของเราอีกช่วงระยะสั้น Healint อาจยังคงใช้งานข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนหลังจากที่คุณปิดการใช้งานบัญชีแล้ว ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนคือการเป็นนิรนามอย่างเต็มรูปแบบ และไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลนี้ไปยังข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณได้อย่างเด็ดขาด เป็นเรื่องสำคัญที่ควรทราบว่าข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ในการสำรองข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะถูกลบต่อเมื่อมีการปิดการใช้งานบัญชีแล้วเท่านั้น

IV.8. ปัญหาความปลอดภัยอื่น

Healint ไม่สามารถรับประกันการระบุตัวตนของผู้ใช้งานกับผู้อื่นๆที่ผู้ใช้งานอาจมีปฏิสัมพันธ์ในระหว่างการใช้งานแอป เว็บไซต์ หรือบริการ หรือผู้ที่อาจมีการเข้าถึงสถิติที่ใช้งานร่วมกันของผู้ใช้งาน นอกจากนี้เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้งานอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

 

สุดท้ายนี้ ผู้ใช้งานควรทราบว่า Healint จะใช้มาตรการทางเทคนิคในเชิงพาณิชญ์ที่เหมาะสมเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลของผู้ใช้งาน

 

มาตราดังกล่าวมีดังต่อไปนี้:

IV.9. ความเสี่ยงและผลประโยชน์

ถึงแม้ว่าเป้าหมายของเราคือการช่วยเหลือผู้ป่วยในการพัฒนาผลลัพธ์ด้านสุขภาพ แต่ก็ยังไม่มีผลประโยชน์บางอย่างในการใช้งานแอป เว็บไซต์ และบริการ อย่างไรก็ดี การยังคงเฝ้าติดตามความเป็นอยู่ การรักษา และอาการส่วนบุคคล ได้แสดงแล้วว่ามีประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาพโดยรวม

นอกจากนี้ไม่มีความเสี่ยงที่รู้เป็นที่รู้จักในการใช้แอป เว็บไซต์ และบริการ แต่มีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้งานอาจรู้สึกไม่สะดวกที่จะแบ่งปันข้อมูลทางออนไลน์ ตัวอย่างเช่น มีความเป็นไปได้ที่พนักงาน บริษัทประกันภัย หรือบุคคลอื่น อาจเลือกปฏิบัติเนื่องจากมีการอิงข้อมูลสุขภาพ ดังนั้น เราขอแนะนำให้ผู้ใช้งานเก็บข้อมูลไว้เป็นส่วนตัว และใช้ชื่อเล่นเมื่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ใช้งานรายอื่นหรือแบ่งปันข้อมูลออกไปภายนอก Migraine Buddy

ในการใช้งานแอป เว็บไซต์ และบริการ ผู้ใช้งานมีอิสระที่จะข้ามคำถามหรือช่องข้อมูลที่ไม่จำเป็นได้ ผู้ใช้งานยังมีอิสระที่จะหยุดการใช้งานบริการได้ทุกเมื่อ หากผู้ใช้งานเลือกเพื่อจะปิดการใช้งานบัญชีของเขา/เธอ ข้อมูลของผู้ใช้งานรายนั้นจะยังคงอยู่ในระบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบด้านบัญชี หากผู้ใช้งานได้ขอรับบริการวิจัยใดๆ งานวิจัยที่ดำเนินการไปก่อนหน้าที่จะปิดการใช้งานของบัญชีผู้ใช้งานนั้นจะยังคงรวมอยู่ในผลลัพธ์ทางสถิติ

IV.10. เรื่องสำคัญที่แจ้งให้ทราบอื่น

 • ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

หากคุณมีอายุต่ำกว่าสิบหกปี กรุณาอย่านำส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางแอป เว็บไซต์ หรือบริการของเราโดยปราศจากการให้ความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง บิดามารดาผู้ซึ่งกำลังใช้งานแอปหรือเว็บไซต์ของเราแทนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี จะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่พวกเขากรอกลงในแอป เว็บไซต์ หรือบริการ

 

 • เว็บไซต์บุคคลที่สามและบริการโฆษณา

โปรดตระหนักว่าแอป เว็บไซต์ และบริการของเรา อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม ซึ่งอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เว็บไซต์เหล่านี้ประกอบด้วย เฟซบุ๊ก กูเกิล อินตาแกรม ทวิตเตอร์ Customer.io และ Sendbird เมื่อคุณคลิกหนึ่งในลิงก์บุคคลที่สามเหล่านี้ (เช่น ไปยัง facebook​.com) หมายถึงคุณกำลังเข้าไปยังเว็บไซต์อื่น เราไม่มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์บุคคลที่สาม และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ก็ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติต่อข้อมูลหรือนโยบายของเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าว เราแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น เนื่องจากเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาอาจแตกต่างจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 

นอกจากนี้ โฆษณาบางชิ้นบนแอป เว็บไซต์ และบริการ คือการให้บริการจากผู้โฆษณาบุคคลที่สาม เครือข่ายโฆษณา เซิร์ฟเวอร์โฆษณา และ/หรือ ผ่านทางกูเกิล เว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้อาจใช้งานคุกกี้ตามลำพัง หรือใช้ร่วมกับเว็บบีคอน หรือเทคโนโลยีการติดตามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน ซึ่งอาจหมายรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานบนแอป เว็บไซต์ และบริการ เพื่อการให้บริการโฆษณาที่มีพื้นฐานจากความสนใจ (เกี่ยวกับพฤติกรรม) เราจะไม่ควบคุมเทคโนโลยีการติดตามของบุคคลที่สามเหล่านี้หรือแม้แต่วิธีการที่พวกเขาอาจใช้งาน หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับโฆษณาชิ้นใด เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้โฆษณาที่รับผิดชอบโดยตรง

 

 • การสื่อสารทางอีเมล

อย่าส่งการสื่อสารทางอีเมลที่มีข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลมายังเรา เราไม่สามารถให้การรักษาความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งทางอีเมลได้ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตรายอื่น หากคุณส่งคำถามทางอีเมล การใช้งานและการเปิดเผยของเราเกี่ยวกับข้อมูลนั้นจะได้รับการจำกัดให้มีความจำเป็นที่จะตอบคำถามของคุณน้อยที่สุด

 

 • ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน

ในบางโอกาสเราอาจเตรียมการกับลูกค้าหรือหุ้นส่วนธุรกิจบางราย เพื่อแบ่งปันข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมแบบไม่ระบุตัวตน ทั้งนี้เพื่อเป็นสนับสนุนให้ลูกค้าหรือหุ้นส่วนธุรกิจดังกล่าวพัฒนาบริการของพวกเขาได้ (เช่น รูปแบบการประเมินผล การใช้ประโยชน์ การใช้งาน และแนวโน้ม) อีกทั้งเราอาจแบ่งปันข้อมูลเหล่านั้นกับคุณหรือผู้ใช้งานบริการรายอื่นๆของเรา ข้อมูลประเภทนี้อาจมีพื้นฐานในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ แต่จะไม่อนุญาตสำหรับการระบุตัวตนเป็นรายบุคคล (เรียกอีกอย่างได้ว่า “ไม่ระบุตัวตน”) ของข้อมูลนี้จะไม่ถูกใช้งานโดยลูกค้าหรือหุ้นส่วนธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและ/หรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่นอกเหนือที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น

 

เราจะลบการระบุตัวตนของคุณออกจากข้อมูลส่วนบุคคล (การติดต่อ สุขภาพและ/หรือการเงิน) และอาจทำงานเป็นข้อมูลนิรนาม (“ไม่ระบุตัวตน”) ข้อมูลรายบุคคลที่ไม่ระบุตัวตนคือข้อมูลเกี่ยวกับการที่ผู้ใช้งานรายหนึ่งแสดงตามรูปแบบ ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานนิรนามรายหนึ่งจะไม่สามารถแยกออกจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานนิรนามรายอื่น ๆ ข้อมูลรายบุคคลที่ไม่ระบุตัวตนจะไม่มีรูปแบบที่ทำให้ทุกคนที่ศึกษาข้อมูลนั้นสามารถไปยังการระบุตัวตนส่วนบุคคลของผู้ใช้งานใด ๆ ได้

 

ข้อมูลที่รวบรวมคือข้อมูลที่อธิบายถึง พฤติกรรม รูปแบบการใช้งาน และ/หรือสถิติประชากรของผู้ใช้งานกลุ่มหนึ่ง แต่ไม่มีการเปิดเผยการระบุตัวตนของผู้ใช้งานเหล่านั้น ข้อมูลนิรนามของคุณประกอบด้วยข้อมูลนิรนามของผู้ใช้งานรายอื่นและจะกลายเป็นสถิติ คุณอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อเข้าใจความจำเป็นของชุมชนผู้ใช้งานของเรา และเพื่อตัดสินใจได้ว่าโปรแกรมและบริการประเภทใดที่เราสามารถนำเสนอให้คุณได้ เราสามารถใช้งานข้อมูลนิรนามนี้เพื่อให้ผู้ใช้งานหรือหุ้นส่วนธุรกิจเป้าหมายมองเห็นภาพของชุมชนและบริการของเรา อาจมีการให้ข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมไปยังบุคคลที่สาม และแน่นอนว่าไม่มีข้อมูลการระบุตัวตนส่วนบุคคลรวมอยู่ในรายงานที่รวบรวมอย่างแน่นอน; บุคคลแต่ละรายยังคงเป็นนิรนาม

 

ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งคือ ชื่อ ที่อยู่ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ปัจจุบัน และ/หรือข้อมูลของคุณที่ให้บางบุคคลสามารถระบุตัวตนของคุณได้ เราอาจใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งตามที่จำเป็นเพื่อบังคับใช้เงื่อนไขใด ๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

 • การบังคับใช้กฎหมายและการคุ้มครองต่อผู้ใช้งานและเว็บไซต์

ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่สามตามคำร้องขอตามกฎหมาย ตามหมายเรียก หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ อีกทั้งเราอาจใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามแต่ได้รับอนุญาตทางกฎหมาย เพื่อการใช้งานหรือบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ผลประโยชน์ หรือทรัพย์สินของเรา รวมถึงบริษัทในเครือ ลูกค้า หรือผู้ใช้งานแอป เว็บไซต์ และบริการ จากการที่มีการเปิดเผยดังกล่าวไปยังบุคคลที่สาม ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการเข้าถึงโดยบุคคลอื่น ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตหรือความจำเป็นของกฎหมายที่บังคับใช้

IV.11. ข้อยกเว้นของนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะไม่ใช้งานกับข้อมูลไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่คุณได้ให้เรา ซึ่งหมายรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียง ข้อมูลที่โพสต์บนฟอรัมสาธารณะและฟอรัมสื่อโซเชียลใด ๆ อาทิเช่น ฟอรัมของ Migraine Buddy เพจเสียงผู้ใช้งานของ Migraine Buddy เพจและเว็บไซต์สื่อโซเชียลของ Migraine Buddy (เรียกโดยรวมว่า “แพลตฟอร์มสาธารณะ”) รวมถึงแนวคิดต่าง ๆ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการปรับเปลี่ยนบริการที่มีอยู่ปัจจุบัน และการนำส่งที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ (เรียกโดยรวมว่า “ข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์”) ข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ดังกล่าวทั้งหมดจะถือว่าไม่เป็นความลับ และเรามีอิสระที่จะผลิตซ้ำ ใช้งาน เปิดเผย และแจกจ่ายข้อมูลไม่พึงประสงค์เหล่านั้นไปยังผู้อื่นโดยปราศจากการจำกัดหรือระบุแหล่งที่มา

โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณให้ไว้จะถูกแสดงในส่วนที่พร้อมใช้งานแบบสาธารณะของ Migraine Buddy รวมถึงแถบบัดดี้จะแสดงสำหรับบุคคลที่คุณได้เพิ่มลงมาหรือจะเพิ่มเป็นบัดดี้เพื่อดูและจะไม่เป็นไปตามข้อตกลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อ i) บุคคลที่คุณเพิ่มลงเป็นบัดดี้ภายในแอป และ ii) สิ่งที่บัดดี้เหล่านั้นกระทำด้วยข้อมูลส่วนบุคคลหรือฟอรัมอื่นของข้อมูล เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียง ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งคุณเลือกให้พร้อมใช้งานได้แบบสาธารณะ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะไม่สามารถใช้งานกับข้อมูลใด ๆ ที่คุณแบ่งปันบนแถบบัดดี้ในแอป ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อเพิ่มบัดดี้ลงในแอป รวมถึงข้อมูลที่คุณเลือกให้พร้อมใช้งานแบบสาธารณะผ่านทางบริการของเรา

คำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขในการใช้งาน

กรุณาส่งความคิดเห็น คำถาม หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการใช้งานของเรา หรือคำร้องขอเพื่อเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาทางไปรษณีย์ หรือส่งอีเมลโดยใช้งานข้อมูลการติดต่อต่อไปนี้ นอกจากนี้คุณอาจส่งคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเพิกถอนความยินยอมให้เราใช้งานข้อมูลของคุณได้ตามข้อมูลการติดต่อด้านล่างนี้:

support@healint.com

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK